GezinshuisUgchelen.nl

Voor verwijzers

De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat jeugdigen die voor kortere of langere tijd niet thuiskunnen opgroeien in principe opgevangen moeten worden in een gezinsverband.

Wetsartikel 2.3.6:
‘Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing,
indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst,tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.’

Jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding geven in een gewoon gezin bij liefdevolle ouders, past bij de hedendaagse inzichten over effectieve jeugdhulp.
Een pleeggezin lijkt bij uithuisplaatsing het meeste voor de hand te liggen, maar is voor jeugdigen met complexe problematiek vaak niet geschikt.
Voor jeugdigen die intensievere zorg nodig hebben, zijn er gezinshuizen.

Voor een plaats in een gezinshuis is een indicatie nodig, die in de huidige situatie voor AWBZ-gezinshuizen wordt afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) en voor Jeugdzorg-gezinshuizen door Bureau Jeugdzorg.
Bureau Jeugdzorg indiceert niet alleen, maar voert in de huidige situatie ook de juridische kinderbeschermingsmaatregelen uit. Vanaf 1 januari 2015 worden de kinderbeschermingsmaatregelen uitgevoerd door een gecertificeerde organisatie voor kinderbescherming, waarmee de gemeente een contract afsluit.

(Bron: ‘Stelselwijziging Jeugd’, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van VWS, VNG, 2014)

Voor aanmelding kunt u contact met ons opnemen via de contact-pagina of via ons contactformulier.

Momenteel hebben we als gecontracteerde aanbieder geen plekken meer beschikbaar.