Voor verwijzers

De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat jeugdigen die voor kortere of langere tijd niet thuiskunnen opgroeien in principe opgevangen moeten worden in een gezinsverband.

Wetsartikel 2.3.6:
‘Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing,
indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.’

Jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding geven in een gewoon gezin bij liefdevolle ouders, past bij de hedendaagse inzichten over effectieve jeugdhulp.
Een pleeggezin lijkt bij uithuisplaatsing het meeste voor de hand te liggen, maar is voor jeugdigen met complexe problematiek vaak niet geschikt.
Voor jeugdigen die intensievere zorg nodig hebben, zijn er gezinshuizen.

(Bron: ‘Stelselwijziging Jeugd’, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van VWS, VNG, 2014)

 

Voor aanmelding kunt u contact met ons opnemen via de contact-pagina of via ons contactformulier.

Momenteel hebben we geen gezinshuisplekken beschikbaar.

Ons profiel: meisje, 11+, geen ODD, verslavingsproblematiek of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.


Gezinshuis Ugchelen is gecertificeerd volgens de richtlijnen van het Keurmerk Gezinshuizen.